Cieľom projektu Zdravá noha je dostatočné šírenie osvety formou edukačných besied a odborného poradenstva v oblasti starostlivosti o ľudské chodidlo pod vedením odborných pedikérov a špecializovaných odborníkov so zameraním na ľudské chodidlo.

Jednou z najčastejších neskorších komplikácií diabetu je syndróm diabetickej nohy, ktorý môže viesť až k amputácii dolnej končatiny alebo jej časti. Edukačné besedy a poradenstvo sú určené laickej verejnosti a hlavne pacientom s diabetom mellitus a ich partnerom či rodine. Osveta má poukázať nielen na správne ošetrovanie nechtov nôh a chodidiel v domácom prostredí, ale aj na správny výber vhodných korekčných prvkov, ortopedických pomôcok, ponožiek či ortopedickej obuvi s diabetickou úpravou.

„Vo svojej praxi sa denne stretávam s menšími i väčšími defektami na chodidle, ktoré spôsobujú  komplikácie, znižujú komfort chôdze a teda aj komfort života. Bohužiaľ moju pomoc či radu vyhľadávajú ľudia až v časom, keď už ide o bolestivú záležitosť“.

„Medzi najčastejšie problémy na chodidle patrí zarastajúci necht, chýbajúca časť nechtovej platničky, výskyt bradavíc či kurích ôk, praskliny na ploske chodidla. Vyskytujúce sa problémy majú všetky vekové kategórie bez rozdielu pohlavia. Najväčšiu kategóriu mojich klientov tvoria klienti s diabetes mellitus.... a práve tu sa zrodila myšlienka spustenia projektu zameraného na edukáciu a osvetu v starostlivosti o ľudské chodidlo“.

„Projekt bol spustený v marci roku 2015 v obci Dubník s podporou starostu obce Ing. Jozefom Ostrodickým. Počas 21 mesiacov sa konalo 15 edukačných besied v rôznych mestách Slovenska. V roku 2016 je plánovaná posledná Mikulášska edukačná beseda v spolupráci s Dia Petržalka.

Pre rok 2017 pripravujeme zatiaľ 12  besied v liečebných domoch na území Slovenska a 12 poradenských akcií v rámci kultúrno spoločenských podujatí, ktoré by mali osloviť 2000 až 2500 ľudí, čo je na počet obyvateľov a počet ľudí postihnutých ochorením diabetes mellitus stále málo.

Verím ale, že projekt osloví odborníkov, ktorí EDUKÁCIU vnímajú ako súčasť ich odbornej praxe, pretože Osveta a edukácia sú neoddeliteľnou súčasťou práce odborného pracovníka.